Ekstraordinært menighetsmøte


Det blir et ekstraordinært menighetsmøte søndag 25.oktober etter gudstjenesten. Hovedsaken er Justert lokal grunnordning for hovedgudstjenesten. 

 

Menighetsmøtet er et allmøte, ofte i form av et årsmøte, hvor alle medlemmer i soknet har stemmerett i saker som menighetsmøtet skal avgjøre. Avgjørelser om liturgi ligger til menighetsmøtet, jf kirkeloven § 11. 

Menighetsrådet behandlet saken om justert lokal grunnordning for hovedgudstjenesten i sitt møte 15.oktober, etter at gudstjenesteutvalget på vegne av menighetsrådet har utredet saken og lagt frem et forslag. 

Forslaget er i hovedsak en videreføring av dagens gudstjeneste, med noen få endringer, samt dispensasjonssøknad fra noen bestemmelser som er kommet fra sentralt hold. 

Du kan lese forslag til lokal grunnordning og dispensasjonssøknad ved å klikke på linkene. 

Menigheten hadde ikke årsmøte på vårsemesteret grunnet Covid-19, og derfor er også andre saker lagt til dette møtet.

Vel møtt!

Sakliste for møtet: 

1. Valg av 2 personer til signering av protokoll

2. Godkjenning av innkalling

3. Lokal grunordning for Ræge sokn

4. Byggetrinn 2

5. Økonomi

6. Orienteringssaker

- Avskjed for avtroppende sokneprest

- Tilsetting av ny sokneprest

- Andre orienteringssaker

7. Ordet fritt

Tilbake